Stikstofnieuws: PAS meldingen binnenkort weer legaal

31-01-2020

Al maanden wachten veehouders op meer duidelijkheid vanuit Den Haag over de status van hun stikstofvergunning, of ‘toestemming’ zoals dat met een mooi woord heet. Want een Natuurbeschermingswetvergunning was onder de PAS lang niet altijd nodig. Zeker op grotere afstand van de beschermde N2000-gebieden konden veehouderijen vaak volstaan met een PAS-melding, omdat de berekende depositie onder de grenswaarde van 1 mol/ha/jaar bleef. Juist die PAS-meldingen werden afgeschoten in de uitspraak door de Raad van State op 29 mei jl. 

Het goede nieuws is dat het kabinet en de provincies vasthouden aan de eerder gedane toezeggingen om de PAS-meldingen te legaliseren. In de Kamerbrief van 16 december worden de voorwaarden voor legalisatie van de melding gesteld. Op 29 mei jl. moet voor het bedrijf één van de onderstaande situaties van toepassing zijn: 

  1. het project (= de bedrijfsuitbreiding) volledig zijn gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur e.d. waren opgericht; of 
  2. het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie; of 
  3. het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan. 

Gaat u voor uw bedrijfssituatie na of er wordt voldaan deze voorwaarden. Doorslaggevend zijn de stalplaatsen: zijn die gerealiseerd volgens de PAS-melding? Of zijn er tenminste onomkeerbare verplichtingen aangegaan? Zo niet, dan valt het bedrijf terug op de oude situatie vóór de melding. Als de bedrijfsuitbreiding wel is gerealiseerd, doet het bedrijf mee met legalisatie. De provincies zijn vervolgens aan zet om dit juridisch uit te werken in de gebiedsplannen. 

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, mail of bel MidOost Agrospecialisten.