Stikstof salderen

20-10-2020

Het salderen van stikstof voor de natuurvergunning krijgt de afgelopen tijd flink de aandacht. Niet zo verwonderlijk, immers provincies en belangenbehartigers hebben gezocht naar mogelijkheden om salderen mogelijk te maken. Salderen is een belangrijk instrument om ontwikkelingen op een bedrijf mogelijk te maken.

Intern salderen

Intern salderen was sinds eind 2019 weer mogelijk toen de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming weer op gang kwam, Bij intern salderen wordt er stikstofruimte binnen een bedrijf verschoven van de ene activiteit naar de andere activiteit. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij er geen varkens meer gehouden worden. Daarvoor in de plaats is een ander diersoort gekomen.

Extern salderen

Wanneer een bedrijf voor de natuurvergunning niet over voldoende stikstofruimte beschikt, kan extern salderen een alternatief zijn. Extern salderen houdt in dat het ene bedrijf de stikstofactiviteit vermindert of stopt en de bijbehorende stikstofruimte overdraagt aan een ander bedrijf. Bij de overdracht van stikstofruimte gaat 70% naar de verkrijgende partij; 30% vervalt.

De overdracht van stikstofrechten kennen we al van eerder. Tot juli 2015 kon het ene landbouwbedrijf (vervreemder) ammoniakemissierechten overdragen aan een ander landbouwbedrijf (verkrijger). Daarvoor werd bij de vervreemder (een gedeelte van) de omgevingsvergunning, melding activiteitenbesluit c.q. natuurvergunning ingetrokken. Aansluitend kon de vergunning van de verkrijger uitgebreid worden. In de provincies waar extern salderen ondertussen weer mogelijk is geworden, vindt de daadwerkelijke overdracht weer op soortgelijke wijze plaats.

Alleen de feitelijk gerealiseerde capaciteit wordt gebruikt om te salderen. In een aantal gevallen betekent dit, dat vergunde niet geheel beschikbaar is voor extern salderen. Daarnaast zijn er andere gevallen waarbij voorafgaand aan een stikstofoverdracht er eerst een natuurvergunning moet komen die aansluit bij de reeds gerealiseerde capaciteit. Daarmee vergroot je de stikstof die beschikbaar is voor extern salderen.