PAS melding gedaan? Reageer voor 1 oktober 2020

6-08-2020

Tussen 2015 en 2019 hebben veel landbouwbedrijven een PAS melding gedaan om daarmee te voldoen aan de Wet natuurbescherming. Door de uitspraak van Raad van State d.d. 28 mei 2019 is gebleken dat de PAS meldingen niet voldoen. Om deze bedrijven toch te legaliseren, is het van belang dat u voor 1 oktober 2020 bij RVO meldt dat de PAS melding gelegaliseerd moet worden.

Achtergrond

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar kamerbrief van 13 november 2019 aangekondigd dat zij de meldingen legaal wil houden, mits het gemelde project op 29 mei 2019 voldeed aan een van de volgende voorwaarden:

  1. het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur en dergelijke waren opgericht;
  2. het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie;
  3. het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Om de omvang van dit proces en de benodigde stikstofruimte inzichtelijk te maken heeft RVO onlangs de PAS-melders en andere bedrijven die ten onrechte nog geen natuurvergunning hebben, geïnformeerd over de te volgen procedure om in aanmerking te komen voor toestemming van de gemelde activiteiten.

Actie

Voor 1 oktober 2020 is het noodzakelijk het volgende te melden.

  1. De aanmelding van uw activiteit. Hiermee geeft u aan of uw activiteit nog toestemming nodig heeft.
  2. De naam van de contactpersoon en de gegevens van de initiatiefnemer.

Vervolg

Wie zich tijdig meldt, zal in een vervolgstadium het verzoek krijgen om aanvullende gegevens te verstrekken. Deze aanvullende gegevens bestaan onder andere uit:

  • Een actuele depositieberekening conform de laatste inzichten, berekend met de meest recente versie van AERIUS.
  • Bewijs dat de gemelde situatie op 29 mei 2019 was gerealiseerd of dat op dat moment aantoonbare stappen zijn gezet om deze te legaliseren.
  • Bewijs dat de referentiesituatie uit de PAS-melding op de juiste wijze is bepaald overeenkomstig de toenmalige regelgeving.

Handhaving

De provincies hebben aangegeven dat zolang er nog geen duidelijkheid is of toestemming kan worden verleend, dat zij geen actieve handhaving ondernemen op activiteiten die conform een gedane PAS-melding worden uitgevoerd.

Meldingen onder de drempelwaarde

Het verzoek om te reageren is alleen van toepassing op PAS-meldingen. Projecten die destijds onder de drempelwaarde vielen, waarbij enkel de berekening bewaard diende te worden, worden in een later stadium bekeken. Hier zal te zijner tijd meer informatie over worden verstrekt.

Heb je ondersteuning nodig om te bepalen of de door jou gemelde situatie in aanmerking komt voor legalisatie en welke aanvullende gegevens nodig zijn? Neem contact met ons op.